ตรวจสอบบ้านหรืออาคารที่กำลังถูกบุกรกจากปลวกใต้ดิน

Step 1: เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบบ้านหรืออาคารสถานที่ โดยบริษัทตัวแทนอย่างเป็นทางการผู้ได้รับอณุญาตและผ่านการฝึกอบรมระบบปฏิบัติการ “เอ็กซ์เทอร์ร่า” ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นระบบจัดการกับปัญหาปลวกใต้ดิน นักวิชาการผู้ผ่านการฝึกอบรมจะวิเคราะห์ระดับความสียหายที่เกิดจากปลวก และการกระจายตัวของปัญหา พร้อมให้คำแนะนำเกียวกับขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ และชี้แจงถึงการติดตั้งระบบกำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ “เอ็กซ์เทอร์ร่า”

การติดตั้งสถานีกำจัดปลวกในระบบเอ็กซ์เทอร์ร่า

Step 2: สถานีกำจัดปลวกแบบฝังดินของเอ็กซ์เทอร์ร่าจะถูกติดตั้งรอบบ้านหรือรอบอาคาร และได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานการบริการ เพื่อตรวจสอบเส้นทางการออกหาอาหารของปลวกใต้ดิน ในกรณีที่บ้านของท่านกำลังได้รับความเสียหายจากปลวก สถาน๊กำจัดปลวกแบบเหนือพื้นดินจะถูกติดตั้งคร่อมทับบริเวณที่ปลวกกำลังเข้าทำลาย เพื่อให้ปลวกหยุดกัดกินวัสดุบริเวณนั้นๆ และเข้ามากินเหยื่อแทน วิธีการนี้อาศัยพฤติกรรมตามธรรมชาติของปลวกในการนำเหยื่อกลับไปยังรัง เพื่อล่มสลายรังปลวก

โฟกัส (Focus Termite Attractant) จะถูกใส่ในสถานีกำจัดปลวกแบบฝังดินหรือสถานีกำจัดปลวกแบบฝังในพื้นปูนเพื่อตรวจสอบเส้นทางการออกหาอาหารของปลวกใต้ดิน โฟกัสจะสร้างแนวตรวจจับรอบตัวบ้านหรืออาคาร ที่เรียกว่า “Termite Interception Zone” เพื่อให้แน่ใจว่าสถานีกำจัดปลวกที่ถูฝังรอบตัวอาคารสามารถดักจับปลวกใต้ดินที่กำลังจะบุกรุกมา และไม่ปล่อยให้เข้าสู่ตัวบ้านโดยตรง ขั้นตอนนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์และจุดเด่นของระบบกำจัดปลวกเอ็กซ์เทอร์ร่า ซึ่งขั้นตอนนี้จะช่วยให้ระยะเวลาในการล่มรังเร็วขึ้นอีกด้วย เพราะตรวจจับได้ทันท่วงที

สถานีกำจัดปลวกเอ็กซ์เทอร์ร่าดักจับการบุกรุกของปลวกใต้ดิน

Step 3: ปลวกใต้ดินจะถูกดักจับได้โดยง่ายด้วยสถานีกำจัดปลวกเอ็กซ์เทอร์ร่า เนื่องจากการพัฒนาระบบที่มีเอกสิทธิ์เฉพาะที่ทำให้นักวิชการผู้ปฏิบัติงานสามารถพบปลวกในสถานีกำจัดปลวกเอ็กซ์เทอร์ร่า โดยมิต้องทำการรบกวนใดๆ ต่อปลวก จากนั้นนักวิชาการสามารถวางเหยื่อในสถานีกำจัดปลวกได้ทันที่ ซึ่งถือว่าสำคัญมากเพราะปลวกไม่ชอบการรบกวนใดๆ หากมีการรบกวน ปลวกอาจเปลี่ยนเส้นทางการออกหาอาหารได้

การเฝ้าระวังการบุรุกเข้ามาของปลวกรังใหม่ในอนาตค หรือเส้นทางการออกหาอาหารของปลวกรังอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

Step 6: เมื่อรังปลวกใด้ดินที่ทำเส้นทางการหาอาหารมาในอาคารบ้านเรือนของเราถูกล่มสลายเบ็ดเสร็จทั้งรัง จากนั้นระบบเอ็กซ์เทอร์ร่านำอาคารบ้านเรือนนั้นๆ กลับเข้าสู่ขั้นการตรวจจับเส้นทางการออกหาอาหารของปลวกรังใหม่ที่อาจเกิดขึ้นมาในอนาตคจากฤดูกาลผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ หรือเส้นทางการออกหาอาหารของปลวกรังอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

สถานีกำจัดปลวกเอ็กซ์เทอร์ร่าซึ่งยังคงฝังไว้รอบบ้านจะถูกเปลี่ยนไม้เหยื่อ และเติมสารโฟกัสที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความเสี่ยงจากปลวกต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ท่านปลอดจากความวิตกกังวลในเรื่องดังกล่าว ทีมนักวิชการจะเข้าตรวจสอบอาคารบ้านเรือนและสถานีกำจัดปลวกเอ็กซ์เทอร์ร่าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินอันมีค่ายิ่งของท่านได้รับการดูแลให้ปลอดภัยจากขบวนการของปลวกใต้ดิน...อย่างดีที่สุด

รังปลวกใด้ดินจะถูกล่มสลายเบ็ดเสร็จทั้งรัง ด้วยเหยื่อกำจัดปลวก Requiem

Step 5: เมื่อปลวกใด้ดินเข้ากินเหยื่อ Requiem จากนั้นพวกมันจะนำเหยื่อกลับไปยังรังเพื่อป้อนแก่สมาชิกปลวกตัวอื่นๆ ในรัง เช่น ปลวกทหาร ปลวกนางพญา ต่อมาปลวกวรรณะต่างๆ ก็เริ่มทยอยตายไปเพราะไม่สามารถลอกคราบได้ เนื่องจากสารออกฤทธิ์ในเหยื่อกำจัดปลวก Requiem จะไปหยุดขบวนการลอกคราบของมัน จึงเป็นผลให้พวกมันไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ และตายในที่สุด เมื่อปลวกทุกวรรณะ ตั้งแต่งปลวกแรงงาน ปลวกทหาร เริ่มทยอยตายไป รังก็จะเข้าสู่สภาวะล่มสลาย เพราะรังจะขาดอาหาร อีกทั้งการเพิ่มประชากรใหม่ของไข่ที่ปลวกนางพญาออกมาในแต่ละวัน ก็ไม่สามารถฝักเป็นตัวอ่อนเพราะสารออกฤทธิ์ในเหยื่อกำจัดปลวก Requiem จะทำให้ไข่ฝ่อ ดั้งนั้นจาก 2 สาเหตุหลักดังกล่าว รังของปลวกใต้ดินจึงล่มสลายอย่างแท้จริง

การวางเหยื่อกำจัดปลวก Requiem

Step 4: เหยื่อกำจัดปลวก Requiem จะถูกใส่ในสถานีกำจัดปลวกเอ็กซ์เทอร์ร่า โดยไม่มีการรบกวนปลวกแต่อย่างใด ขั้นตอนนี้สำคัญมากเพราะเรามุ่งหวังผลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เมื่อปลวกใต้ดินเข้ากัดกินเหยื่อกำจัดปลวก Requiem พวกมันจะชื่นชอบและพบว่าเหยื่อ Requiem กินง่ายกว่าไม้ หรือวัสดุอื่นๆ

ผลการวิจัยในประเทศออสเตรเลียแสดงให้เห็นว่าเมื่อปลวกใต้ดินเข้ากัดกินเหยื่อกำจัดปลวก Requiem พวกมันจะหยุกการกัดกินเนื้อไม้หรือวัสดุอื่นๆ ในอาคารบ้านเรือน อีกทั้งเหยื่อกำจัดปลวก Requiem ยังมีความปลอดภัยสูงต่อสิ่งแวดล้อม “Environmental safety” เนื่องจากไม่มีความเป็นพิษต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และพืช