กำจัดแมลง โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ - Bug People

our approach

Integrated Pest Management (IPM) ระบบผสมผสาน เพื่อการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ยุง และหนู

 

our approach

bug people มุ่งเน้นดำเนินงานภายใต้แนวคิดของ Integrated Pest Management (IPM) ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม แห่ง
สหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) เพื่อให้ผล
การดำเนินการได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการกำจัดและ ป้องกันปัญหาการบุกรุก
ของแมลงและสัตว์ฟันแทะ

Integrated Pest Management (IPM) คือ วิธีการจัดการเกี่ยวกับปัญหา
แมลงต่าง ๆ ที่คำนึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการแก้ไขปัญหานั้นๆ และความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่นำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินงาน คือ...

 •

ความเชี่ยวชาญและความแม่นยำของนักวิชาการผู้เข้าปฏิบัติงาน

 •

IPM programs คือระบบผสมผสานเพื่อการกำจัดและป้องกันปัญหาแมลง
ซึ่งอาศัยหลักในการศึกษาวงจรชีวิตของแมลง และสัตว์นั้นๆ ผนวกกับการ
ศึกษาพฤติกรรมการออกหาแหล่งอาหารต่างๆ ของมัน นักวิชาการจะนำ
ข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมกับการประยุกต์ใช้วิธีการกำจัดแมลงและ
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด

© Copyright 2008 by Mabel Group Co., Ltd All right reserved. | Sitemap

Termite Solution | General Pest Management | Rodent Management | Integrated Pest Management (IPM) | Certified Pest Management Technicians | Bug People Approach
Exterra | Exterra Bait System | Mosquito Control | Rat Control | Useful Links | กำจัดปลวก | กำจัดหนู | กำจัดยุง | กำจัดแมลงสาบ | กำจัดมด | กำจัดแมลง | ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก
ระบบวางเหยื่อ | เอ็กซ์เทอร์ร่า | กำจัดปลวกแบบวางเหยื่อ | เหยื่อกำจัดปลวก | ประกันความเสียหายจากปลวกวงเงิน 3 ล้านบาท | โนวิธอร์ ระบบป้องกันปลวกทางกายภาพ ปลอดสารเคมีกำจัดแมลง
Termite Control | Pest Management | Pest Control | Exterra Timber Replacement Warranty | Novithor Pesticide Free Termite Protection System